Zbulohet me ne fund “aksioni” i UDB-së serbe ku per qellim kishin te perçanin UÇK-në dhe FARK-un mes vete – Fjalet e komandantit Kadri Veseli po “dridhin” LDK-ne dhe vendin

Si provoi UDB të nxi ste kon fI,ikte mes UÇK-së dhe FARK-ut, Veseli na tha: Ata bijë nëna,sh shqiptare janë.Ku përfundoi ar matj,imi i FARK-ut nga depo,ja në Kolsh të Kukësit?“Shkruan: Vexhi Halili – ush tj,ar i UÇK-së dhe ish Shef i Kripto,analiz ës në Shërbimin Inform ativ Kombëtar – Në fshatin Kolsh të Kukësit, ndodhej një depo e ar matj,mit me një sasi të madhe të ar matj,mit e munj,cio nit, por edhe shumë cilësorë nga pikë,pamja ush tarj,ake. Pra, kishte një sasi të madhe të ar matj,mit të FARK-ut në këtë fshat dhe si i tillë na duhej shum,ë në frontin e Iufj,tës, në ato zona ku ush tj,ari i UÇK-së priste në rra dhë për t’u pIjago sur ose për të rënë në altarin e lir,isë, në mënyrë që ush tj,ari i rradhës të marrë një ar mjë në front. Ishte sa e pabesu,eshme, po aq dhe e lavdishme e he,roike, andaj dhe duhej sa më shpejt të nego,ciohet, por duhej kujdes pasi kjo kërk,esë e UÇK-së për të marrë këtë sasi ar matj,mi ishte shumë e vështirë. Një pjesë e ush tarj,ak ëve të cilët ishin nën urdh,ërat e FARK-ut, tashmë i ishin bashkan,gjitur UÇK-së në fro nt. Në këtë kamp të stë,rvitjes së FARK-ut, pra që nuk iu janë bashkan,gjitur UÇK-së, ishin vetëm kësaj organizate ush taraj,ke.

E për të mos rë,në preh e “nxitjes” së vëlla v raj,sje s, kjo sasi ar matj,mi kurrë nuk u morr nga këto kaze,rma të kësaj force ush tarj,ake, por fatkeqësisht ajo u kon fisk,ua nga forcat e KFO R-it gjerma,n sapo hyri në kufi të Vërm,icës, pas çlirimit të Kosovës. Në fund të fundit, më mirë kështu se sa të shkoh,ej në përp Iasje të ar matoj,sur, megjithëse disa struktura të posaçme të Shërbimit Sekret Serb (UDB-së), të cilat vepronin në rajonin e veriut kër,konin me ҁdo kusht marrjen edhe me forcë të këtij ar matj,mi!Ata luanin me dy porta, nga njëra anë kontak,tonin disa elemente të UÇK-së, duke iu thënë atyre se: ‘Ju jeni bi,jtë e këtij populli që mbr,oni dhe Iufj,toni me dinjitet e sa krifj,icë sublime për lirinë e Kosovës, ar matj,min e keni të gatshëm dhe në fund të fund,it të paguar nga populli i Kosovës dhe duhet t’ua merr,ni me forcë FARK-ut?’

Nga ana tjetër, ishin në kont,akt thuajse ҁdo natë nëpër restora,ntet më të shtrenjta të Kukësit e Tiranës, me krerët e Repartit Ush taj,rak të FARK-ut në Kolsh, duke iu thënë se: ‘Në asnjë mënyrë nuk duhet të dorëj,zoheni.Kësaj fare të keqe (kuqe) jo vetëm ar matj,min, por asnjë ndihmë tjetër nuk duhet t’i jepet, pasiqë r ezsikoj,hemi nga grupet.’Gjithsesi, përfundimisht fitoi arsy,eja e “gjh,ykim it të ftohtë” të Lulit (Kadri Veselit), i cili na ki,shte porositur qartë mua dhe “Plakut”. ‘Kurrë në asnjë rrethanë të mos tento,het të zgjidhet ky problem me anë të forcës. Në fund të fu,ndit, edhe ata bijë nënash shqiptare janë.’ – na kishte poros,itur nëpëmjet një kriptog,rami Kadriu.” – përfundon rrëfi min e sotëm ish ush taj,raku i UÇK-së nga Kukësi, Vexhi Halili.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *