Hashim Thaci dhe te tjeret po “dridhen” zbulohet deshmitari i Speciales i ashtuquajturi “DIAMANTI” qe po trondit vendin me kete qe tregoi. Zbulon detajet shpiuni Bllaca

Bllaca kishte ten,tuar ta re kruto,nte Shkumbin Mehmetin të bëhej si dëshm,itar për PoI icinë në Beograd.Nazim Bllaca e quante “Diamant”. Edhe u fotogra,fuan duke ngrënë bashkë peshk brenda burgut. EU L,EX’i nuk e mori për bazë pretend,imin e tij për të hetuar rastin e njohur si “Nish-Express”, kur ai kërk,onte që të bëhej dëshmitar bashkëp,unues e të lirohej nga bj urghu. Por, intervista e parë televizive e Shkumbin Mehmetit bëri buj kur tha që ai di shumë për vhh,rasi,et politike të pa sIufj,tës. Express sjell një anë tjetër të këtij dësh,mitari, i dë nj,uar për vhh,ras,ie poI, icësh

Është mesi i vitit 2015 dhe ish dëshm,itari bashkëpunues i EU LE,X’it për një seri khh,rjime,sh të pa sIufj,tës, Nazim Bllaca, po komunik,onte me zyrtarë të orga,neve të drejtësisë në Republikën e Serbisë. Nga pa,vijoni “D” i burgut të Dub,ravës po shkruante me “Kujtim Shehun”, një emër fiktiv i perso,nit kontaktues të tij.“Kujtim Shehu” pranon një raport te detajuar nga Bllaca, për kon,taktet që ai kishte vendosur dhe po tent,onte ta re krut,onte për një nga rastet më të mëdha të khh,rjime,ve të pa sIufj,tës kundër min oritet,it serb në Kosovë, suI,mi ndaj autobusit “Nish-Express”. Këtij personi Bllaca i refer,ohet si “Diamanti” në letërkëmbimet, një kopje të të cilave e ka Gazeta Express.

“Diamanti” del të jetë Shkumbin Mehmeti, një dëshm,itar që të enjten mbrëma në “Klan Kosova” tronditi opinio,nin përsëri me deklaratat e tij se e di kush i ka kry,er disa nga vhh,rasi et më të bujshme të pas Iufj,tës, dhe pretendohet që ai mund të jetë edhe një dës,hmitar i Gjh,ykat ës Spec, iale që aq shumë i druhet k,lasa aktuale politike kosovare me pre,jardhje nga ish-Shtabi i Përgjit,hshëm i UCK-se.Mehmeti edhe vite më parë në një interv.istë në “Koha Ditore” kishte bërë një sërë akj. uzash të ngjashme.

Leave a comment

Your email address will not be published.