Reagim i ashper i ish-agjentit te SHIK-ut. Veteranet e UCK-se jane nepunes te Hashim Thacit, ata nuk…

-Reagim i ashper i ish-agjentit te SHIK-ut. Veteranet e UCK-se jane nepunes te Hashim Thacit, ata nuk…

-Reagon ash për ish-agj en,ti i SHIK-ut ndaj OVL-UÇK-së: Pse nuk rea gua,t kur e rra hë,n Gani Krasniqin, ja fja lët e rë nd,a për ta…Ish-ep rori i UÇK-së dhe ish-agj en,ti i SHIK-ut, Naim Miftari ka rea guar ash pë,r ndaj OVL-UÇK-së, të ci lët kanë thi rr pro tes,ta në mbr,ojtje të çlir imtarëve siç shpr ehen ata.Këto pro tes,ta janë thirrur edhe pas kon fIikt,it që pati Faik Fazliu me disa pje sëta,rë të PoI,icis ë së Kosovës në një lokal në Prizren.Miftari përm,es një postimi në Facebook, ku pu blikoi edhe një foto të Gani Krasniqit, bab,ait të dësh mor,it të UÇK-së i cili ish te rra h,ur nga PoIi ci,a e Kosovës gjatë një pro tes,te në Prishtinë, ka pyetur OVL-në se pse nuk rea guan në atë kohë edhe për Krasniqin.Ai thotë se OVL-UÇK janë në punës të Hashim Thaçit dhe mbr ojnë milion erët e Iufj,tës.Postimi i plotë:

Kur e rra h,ën e tër hiq,en z va,rë poI ic,ia pol itike e PDK-LDK dhe e copë,tuan ve tera,nin, in vali,din dhe prindin babën e dësh mor,it Iufj,tëtar in e UÇK, Gani Krasniqin nuk reaguat fare ju zu za,rët e OVL-së në punëset e Hashim Thaçit e Pronto kla nit, në cilën “rro,të të sa me,s” ishit fu,tur atë her,ë e në cil ën “rro të të sa m,ës” jeni sot ju nuk përfaq,ësoni vet eran,in e UÇK as k urrë se keni përfaqësuar ju përfa qësoni pr,ofi terat milion erët e Iufj,tës dhe kla nin e veteranëve të rrejshëm (Iufj,tët arë,ve” të 3-4000 eurove)!

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *