Albin Kurti “godet” ish pushtetaret thote qe i kane deshperuar Qytetaret

Kryeministri i vendit, Albin Kurti, ka thënë që viti që lamë pas u mb,izot,ërua nga pa,nd,mi,a dhe pa,so,jat e saj.“Secili vit i ka s,fi,dat e tij. Ky vit, sikurse edhe ai i kaluari u mbi,zotëru,a nga pan,dem,ia dhe p,aso,jat e saj. Kufi,zime që secili prej nesh i ka përjetuar në ak,t,iv,itete,t tona të për,dits,hme dhe të pre,feruara nuk mund të krahasohen me dh,imb,jet që disa prej nesh i kanë ndjerë nga hu,mb,ja e më të da,shu,rve tanë, shk,aktu,ar nga ky vi,ru,s që e solli p,an,de,mi,a”.Kurti në ad,resim,in para mbledhjes së qeverisë, tha që qytetarët ishin dë,sh,për,uar me ata që i udhëhoqën në të kaluarën dhe sipas tij në zgjedhjet e fun,dit na,cio,nal,e i dhanë mbës,hte,tje Vetëvendosjes.

“Mo,biliz,imi i jas,htëza,kon,sh,ëm i qytetarëve për të na dhënë mbës,htetj,en historike, është dës,hmi se sa i madh ka qenë zhg,ënj,imi i atyre që qe,veri,sën kaq ke,q për shumë gjatë, sa e madhe është nev,oja për ndryshim dhe sa e lartë është për,gj,egjë,sia jonë sot dhe nesër këtu”.“Le të mbetemi të pal,ëku,nd,ur në rrugëtimin tonë, t’i qëndrojmë besnik synimeve dhe vlerave tona dhe le të mos kursejmë asgjë nga ne për të përmbushur programin tonë qeverisës, që përveçse zotimi i yni është pritshmëri e qytetarëve”, tha Kurti.

Leave a comment

Your email address will not be published.