Znaçka Milaim Zeka e pranon vet me ne fund… ‘kam qasje ne dosjet e UDB-së’ – Kjo informatë e vogel që sapo zbuloi çoi peshë gjithë vendin

Milaim Zeka pranon se ka qa,sje në ar kiv,at e UDB-së: me ditë ju për inform,atat që kam “ju livritë kap aku kr,esë” – Zeka në emisionin “Republika” në TribunaChannel ka thënë se asnjë nga këto a kj,uza që i janë bërë nuk janë të vërteta, por ka po,huar se ka qasje në arkivat e UDB-së.

Këtë qasje ai ka thë,në se e ka falë nënshte tësisë evropiane që e ka dhe nga qasja në këto ar ki,va ka mësuar gjëra që mund ta tro,ndisin këdo në Kosovë.“Ekziston ar ki,va më e saktë, arkiva më e sigurt, arkiva më fak tike e UDB-së në Lubj,anë, që unë duke shfryt,ëzu mundësinë e të qenurit nënsht,etas evropian, me pasap,ort evropiane, e kam kriju qas,jen në ar kiv,at e UDB-së në Lubjanë dhe në Kroaci”, ka thënë Zeka në “Republika”

Leave a comment

Your email address will not be published.