Thaçi kishte thyer te gjitha rekordet ne KEK ja sa miliona euro kishte sjellur perfitime per 11 muaj

VITI 2019: Korporata Energjetike e Kosovës (KEK) është dëshmia me e mirë për të d,eman,tuar të gjithë ata qe pret,endo,jnë se një ndërmarrjet publike e me,naxh,uar nga stafi vendor nuk mund të jetë e suk,sessh,me dhe të operoj me p,rofit.Kjo ndërmarrje publike, vitin 2019 po e mbyll me 23 milion euro profit qe shë,non një rritje rek,ord prej 30% me shumë sesa vitin p,raprak.

Në të njëjtën kohë ka rritur in,vesti,met k,apit,ale për të gar,ant,uar sig,u,ri në prodhimin e ener,gj,isë ele,ktri,ke dhe njëkohësisht ka ul,ur shpe,nzi,met oper,at,ive.Të hyrat e real,izu,ara për periudhën r,apor,tue,se, Janar – Nëntor 2019, kanë ar,rit,ur shumën prej 166.9 milionë euro, nga kjo shumë vetëm nga ek,spor,ti i en,ergj,isë ele,ktri,ke janë re,alizu,ar 20 milionë euro.

Leave a comment

Your email address will not be published.