Vuçiq: Do ta mundim Kosoven!!!

Vuçiq: Do ta mundim Kosovën në Inter po,l dhe Un esco.Presidenti i Serbisë, Aleksandër Vuçiq, thotë se Prishtina ka filluar lo,bimin për njohje dhe për anë,tarësim në organizatat ndër,kombëtare, derisa paralajmëron se disa vende do të tër,heqin njohjen e pavarësisë së Kosovës, duke nën,kuptuar kështu se edhe Serbia do të vazhdojë fushatën e saj për tër,heqjet e njohjes ndaj Kosovës.

Ai ka deklaruar se Prishtina e ka një pozitë të favor,shme në Këshillin e Evro pës dhe se do të vazhdojë punën për t’u bërë anëtare e këtij këshilli, pasi ka marrë mbështetje të madhe nga vendet evro,piane.Vuçiq bën të ditur se Kosova do të përpiqet të anë,tarësohet në IN TER,POL dhe UN ESCO.“Në IN TER,POL dhe UN ESCO, ne do t’i mundim ata. Në Këshillin e Evro,pës është shumë e vështirë për ne. Por, kandidimi i tyre i parë zyrtar do të na hapë hapë,sirë ëdhe më pas ne do t’u tregojmë atyre se ne nuk mund të rrimë duar,kryq dhe se mund të veprojmë me përgjegjësi dhe me re,ciprocitet”, është shprehur ai në ‘Tv Prva’, shkruan ‘Kossev’.“Do t’u tregojmë atyre se si mbrohet rendi i O KB -së, rendi ligjor në botë dhe si dimë të Iufj,tojmë për njerëzit dhe vendin tonë”, shtoi Vuçiq.

Leave a comment

Your email address will not be published.