Si e komentoni kete deklarate skandaloze te mbeses se TITOS – “Kosovaret e donin Titon” (VIDEO).

Mbesa e ish-presidentit të ish-Jugosllavisë, Josip Broz Tito ka dhënë një intervi,stë, në të cilën ka treguar se çfarë do bë,nte gjyshi i saj me Kosovën nëse do të ishe gj allë.Zlatica Broz në një interv,istë për Sputnikun serb ka thënë se gjyshi i saj arri,ti ta mbante nën k ontroll Ballkanin.Ndër të tj,era, ajo është shprehur se gjyshi i saj ka mbaj,tur nën kontroll popujt e Jugosll avisë.Ajo ës,htë shprehur kështu:Kur ai ishte në pus,htet, ai disi e menaxhonte atë.

Kishte p robleme, por disi mba,heshin nën kontroll. Dhe popujt e ish-Jugoslla visë njëmend kanë jet,uar në paqe, në mënyrë vëllazërore dhe të bashkuar pa marrë parasysh sa i ron,ikë janë njerëzit tash për atë kohë. Unë besoj se ai do ta vaz,hdonte, siç kanë thënë, që të merrte p roblemet në duar ashtu që shteti të mund të zhvi,llohej.’’Ajo ka folur edhe për gj endjen e Kosovës dhe ka sh kakt,uar habi me deklaratën e saj, pasi ka thënë se sh,qiptarët e përkrahnin atë.Ajo ka vazhduar duke u shprehur kës,htu:Kosova ishte me të. Gjatë kohës së tij situata nuk ka qenë aq e tensíonuar atje. Unë mend,oj që edhe tash ai do të gjente një mun,dësi që disi të ruante atë situ,atë.”MASHA

Leave a comment

Your email address will not be published.