‘Malazezi padit malazezin’ Qeveria e Kurtit po i kerkon 4500 metra katrore Malit te Zi ne Budva – Ja detajet te cilat thone se…

-Kosova pa dit Malin e Zi, kërkon kth,imin e 4.500 metrave katrorë.Vijesti shkruan se Ministria e Drejtësisë së Kosovës ka ngri,tur pa di kun,dër Komunës së Budvës, në Mal të Zi dhe kompanisë “Sunraf Beach Areas”, duke kërkuar kthim,in e 4 mijë e 500 metrave katërorë tokë në shtët,itoren “Rafailoviq”, vend ku dikur ishte vendosur një vendpu,shim për fëmijë.Komuna e Budvës, sipas Vijestit, e përfaqë,suar nga Sekretariati për Mbrojtjen e Pronës, i kryesuar nga Nikola Plamenac, kundërshtoi proce sin gjh,yqë sor, duke kërkuar nga gjh,yka ta ta hedhë poshtë atë si të parregullt.Pa dia që kanë bërë instit,ucionet e Kosovës ndërkaq thotë se ata kanë blerë vendp,ushimin me emrin “Ganimete Tërbeshi”, gjashtë deka,da më parë.Pa dia për përcaktimin e të drejtave pronës,ore, u paraqit në Gjh,yka tën Themel,ore të Kotorrit.Ministria e Drejtësisë të Kosovës, po kërkon që gjh,ykat a e Kotorrit të lëshojë një masë të përkohshme që ndalon hedhjen dhe tj,etërsimin e tokës deri në përfundimin e mosmarrëveshjes gjh,yqës ore.Vendpushimi më vonë u emërua “Lahor”, sipas ndërm,arrjes me të njëjtin emër nga Prishtina.

Pas Iufj,tës së fundit në Kosovë, selia e ndërma,rrjes nga Prishtina u zhvendos në Malin e Zi dhe më pas u privatizua ose u shit. Ndërtesa e rrënuar e ish-vendpushimit u shka tërr,ua dhe filloi ndërtimi i një ndërtese shumë,katëshe.Institucionet e Kosovës në pa di theksojnë se janë pronar të pronës së përmen,dur dhe si provë kanë bashkëngjitur një marrëveshje blerjeje të lidhur më 22 mars 1961 në Gjh,yka tën e Qarkut në Kotor, kur ngastra prej 4,555 metra katrorë ishte blerë.Nga Komuna e Budvës ndërkaq thanë se nga provat e bashkë,ngjitura nga pala kosovare nuk është e mundur të nxirret një përfu,ndim me siguri në lidhje me ekzistencën e kartës identif,ikuese aktive të pa ditës,it në lidhje me parcelat e diskutueshme.“Çështja nëse pa ditë,si është” pasardhës “i SAP Kosova nuk është subjekt i së drejtës private ndërk,ombëtare, por është një çështje e karakterit të së drejtës publike ndërkombëtare dhe gjh,yka ta nuk është kompetente për t’i dhënë një përgjigje “kësaj pyetje “, thuhet në përgjigje.Komuna tutje është e mendimit se prete,ndimi nuk ka asnjë bazë li,gjo,re.” Të gjitha dekretet, urdhrat dhe rregulloret e tjera të lëshuara nga UN MI,K, si Administratë e Përkohshme e Misionit të KB në Kosovë, nuk mund të zbatohen në terr,itorin e Malit të Zi, veçanërisht në mosmarrëveshjet në lidhje me blerjen, përfundimin, përmbajtjen dhe ushtr,imin e të drejtave reale të pronave të paluajtshme, sepse në atë rast, li gji i zbatueshëm është ai i shtetit në të cilin ndodhet çështja ”, thuhet në përgj,igjen e pa di,së.Qeveria e Kosovës po kërkon kthimin e 172 pronave, nga të cilat 42 të paktën janë në Mal të Zi.

Leave a comment

Your email address will not be published.