Zbulohet qe shpiuni Naim Miftari e keqperdori emrin e SHIK-ut per biznese personale – Ajo qe i beri komandant Luli dhe SHIK-u po hallakat vendin

“Naim Miftari përdori emrin e SHIK-ut për të bërë kon trabj,andë me naf të, SHI K-u e lajmë,roi në UN MI,K” – I vetsh,palluri a gje,nt i SHIK-ut – Naim Miftari, ka një histo,ri të ze zë mbrapa. Ai beso,het se nuk ishte asnjë,herë pjesë e SHI K-ut.Në kohën sa ka ekzi,stuar SHI KU, Naim Miftari ishte lajm,ëruar – raportuar në UN MI,K pasiqë ishte zënë duke e keqp ërdo,rur emrin e SHI K-ut si dhe ishte zënë duke zhvi,lluar kon trabj,and ë me naf të.Ish kreu i SHI K-ut z. Kadri Veseli kish,te dhënë detaje gjatë një proc,esi të EU LEX,IT për këtë sit,uatë: “Ne jemi info,rmuar nga një shërbim i huaj se ai ishte duke bërë kon tr,abj,and ë me naf të dhe se kishte pas,ur pro bIem pronë,sie në një komp ani naf,te. Për ti zgjidhur këto ishte thirr,ur në emër të njerëzve të caktu,ar duke man ipulu,ar kështu me or ganiz,atën tonë dhe or ganiza,ta tjera”, ka deklaruar Veseli.

Atë Veseli e ka vler,ësuar si një ma nipuI,ues që ka keqpë,rdor emrin e SHI K-ut duke thënë se e kanë zënë tri he,rë duke e bërë këtë. “E kemi lajm,ëruar tek auto ritetet e UN MI,K-ut kur e kemi zënë duke e keqp ërdo,rë emrin e SH IK-ut”, ka thënë Veseli.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *