LAJMI I FUNDIT- Qeveria KURTI 2 mund të rrëzohet!

Ish-deputetët e komunitetit rom, egjiptas dhe boshnjak, Albert Kinolli, Veton Berisha dhe Duda Balje të cilët nuk arritën të fitojnë ulëse në Kuvend thanë për Ga zetën Express se të drejtën e an kimimit do ta va zhdojnë deri në Gjy katë Ku shtetuese.

Sipas Veton Berishës nga komuni teti egjiptian, nëse ankesa e tyre shkon deri në Kushtetuese atëherë janë të bi ndur që rastin do ta fitojnë por që do të ketë mundësi që sërish të rrë zohet qe veria shka ku i depu tetëve jo leg jitimë.Komu nitetet jos humicë sot kanë do rëzuar ankesë në PZ AP lidhur me vo tat, sipas tyre, të orke struara nga Lista Serbe për par titë boshnjake dhe rome patjeter me kqyr qet inqizim me posht dhe do bindeni vet

Leave a comment

Your email address will not be published.