Qeveria Kurti jep detaje per projekt buxhetin 2022 qe kalon cdo shifer te shtetit te Kosoves e cila eshte

-Qeveria Kurti jep detaje per projekt buxhetin 2022 qe kalon cdo shifer te shtetit te Kosoves e cila eshte…

-Kryetari i Komisionit për Buxhet, Armend Muja u ka re.komanduar deputetëve që të miratojnë projektligjin për bu.xhetin e vitit 2022. Sipas tij, buxheti i propozuar prej 2,7 miliardë euro është më i larti në his.torinë e Kosovës.

Në seancën e jashtë.zakonshme për shqyrtimin në lexim të dytë të buxhetit ka thek suar se në disa mbledhje është shqyrtuar ky projektligj për ndarjet bu.xhetore të vitit 2022.“Kuvendit i re.komandojmë miratim të këtij projektligji numër 08L066 mbi ndarjet buxhetore 2022. Këtë pro.jektligj e kemi diskutuar gjerë e gjatë është shqyrtuar ka pa.sur edhe grupe punuese që kanë dëgjuar gji.tha këto kërkesa buxhetore. Ka pasur po ashtu edhe kon sultime me ministritë e linjës sa i për.ket kësaj”, ka thënë ai.

Derisa ka për.mendur, siç tha ai, të arriturat e Qeverisë Kurti në të hyrat buxhe.tore, ai theksoi se prioritet i këtij projekt ligji është luftimi i varfërisë dhe përkrahja e biz.neseve.
“Ky projektbuxhet është më i larti në his.torinë e Republikës së Kosovës, me 2,7 mili.ardë euro. Gjithashtu e veçanta e këtij projekt buxheti është që mbështetet në të hyrat buxhetore që i kalojnë 2,3 miliardë euro. Për shkak të per.formancës ekonomike, për shkak të suksesit të procesit të vak.sinimit dhe rik.thimit të besimit në qeveri dhe forma.lizmit të masave ka pasur një performancë të jashtëzakonshme fiskale. Këtë vit ndosh.ta muajin e kaluar për herë të parë Qeveria e Kosovës i ka mbledhur mbi 2 mili.ardë euro”, ka theksuar ai.
Po ashtu, Muja theksoi se për herë të parë qe.veria ndan buxhet prej më shumë se 100 milionë euro për Ushtrinë e Kosovës shkon për mbi 100 mili.onë euro.

Leave a comment

Your email address will not be published.