Albin Kurti perseri vjen me shuplak ndaj Serbise ! Qeveria Kurti vendos reciprocitet perseri por tani ne…

-Albin Kurti perseri vjen me shuplak ndaj Serbise ! Qeveria Kurti vendos reciprocitet perseri por tani ne…

-Mini strja e Tregtisë dhe Industris Rozeta Hajdari ka thë.në se Kosova po sfidohet me barriera të ndryshme nga Serbia dhe Qeve.ria e Kosovës do të ndër merr masa duke vepruar njëjtë.

Ajo tha se transpor tuesit e mallrave që vinë nga Evropa për në Kosovë dhe kaloj.në nëpër Serbi po sfidohen dhe detyrohen të bëjë eksport bre.nda Serbisë dhe jo drejt Kosovës për ku edhe kanë dokumente që nga nis ja.

Mini strja Hajdari u ndal edhe te kërkesa që iu është bë.rë CEFTAs ku kanë kërkuar të për faqësohet si shtet dhe jo si UNMIKut por një gjë e tillë tha se në më.nyrë unanime nuk është mbështetur.

Kjo kërkesë ishte shu.më sfiduese për atë takim pasi Serbia insis tonte që mos të shqyrtohet fare kër kesa jonë në takimin e komitetit drejtues të CEFTAs i ci.li u mbajt para dy dite. Kërkesa nuk gjeti për krahje pasi është ndikimi shu.më i madh i Serbisë. Serbia ka ndiki.min më të madh në CEFTA tha Hajdari. Sipas saj për inves.timet e huaja duhet ti ulin apo heqin të gjitha barri erat që hasin ata.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *