Tome Gashi ka nja dy fjale per Qeverine Kurti ne lidhje me Kishen ne oborrin e UP-se

Gashi: Për mua s’është ki sh,ë or todo,kse pasi nuk është shu gur,uar, e çuditshme qysh liderët kosovarë nuk e kanë rrë nu,ar që 22 vjet.Opinionisti Tomë Gashi ka thënë që objekti ku u mbajt li tur,gji dje nga kle ri or tod,oks serb duhet të rrë noh,et pasi që pos që nuk është ki sh,ë, ai po ashtu pa,raqet imponim nga sho vi,nizs,mi serb, njofton Klan Kosova.

“Fill,imisht duhet që ne ta defi,nojmë se a është ki sh,ë ne ki sh,ë apo nuk është. Në pri,zmin ky është vetëm një objekt dhe nuk ka ku,rrfarë karakteri të ki shë,s or todo,kse serbe”, ka thënë Gashi në Info Magazine të Klan Kosovës.“Mendoj që ndër,timi i kësaj god,ine që serbët e quajnë ki sh,ë dhe që ne nuk duhet ta pran,ojmë si të tillë sepse ndërt,imi i tij ka fillu në

vitin 1992 dhe Kosova ka qenë krejt,ësisht e ok upu,ar nën re gji,min e Millosheviqit kështu që kemi edhe dek,larime të udh,ëheqësve të atëher,shëm të presidenti historik Ibrahim Rugova i cili edhe atëk,ohë pati deklaruar që edhe nëse çliro,hemi, edhe nëse Kosova bëhet shtet, ky obj,ekt nuk do të trajt,ohet si objekt fetar dhe kështu mendoj se duhet të ve,projmë”.

Leave a comment

Your email address will not be published.