Doni te dini se ciet u cilesuan si shtetet me te rre zikshme ne bote ? Ja ne cilin vend renditet Kosova(PAMJE).

-Doni te dini se ciet u cilesuan si shtetet me te rre zikshme ne bote ? Ja ne cilin vend renditet Kosova(PAMJE).

-Një hartë e re është pub.likuar me shtetet e shkallën më të lartë të rre.zikut për vitin e ardhshëm. Në këtë hartë, Kosova vlerë.sohet si vend me rre zik të ulët, me përjashtim të Mitrovicës, ku rreziku cilësohet i nivelit mesatar.
Sipas grupit ndër.kombëtar të specialistëve të sigurisë dhe mjekësisë, “International SOS”, Libia, Siria dhe Afganistani janë në mesin e vendeve më të rre.zikshme, shkruan Independent.

Lista është hartuar në bazë të rrezikut të par.aqitur nga dhuna politike, përfshirë terrorizmin, kryengritjet, trazirat e motivuara politikisht dhe luf.tën, tra.zirat sociale dhe dhunën.
Parasysh si faktorë u morën edhe qëndrueshmëria e infra.strukturës së transportit, gjendja e raporteve industriale, efikasiteti i shërbimeve emergjente dhe të sigurisë dhe rre.ziku nga fatkeqësitë natyrore.
Niveli më i ulët i rrezikut iu dha vetëm shtatë shte.teve, të gjitha evropiane: Islanda, Danimarka, Norvegjia, Finlanda, Zvicra, Sllovenia dhe Luks.emburgu.

Bashkë me shumicën e vendeve tjera evro.piane, Britania e Madhe është vlerësuar me rre.zik të ulët, njësoj si Shtetet e Bashkuara, Kanadaja dhe Aus.tralia.
Parasysh si faktorë u morën edhe qëndrueshmëria e infrastrukturës së tran.sportit, gjendja e raporteve industriale, efikasiteti i shërbimeve emergjente dhe të sigurisë dhe rreziku nga fat.keqësitë natyrore.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *