Kush jane ”vjedhesit” me te medhenj ne Kosove qe po i ikin tatimit me vlere prej 2.1milione euro !!?

-Kush jane ”vjedhesit” me te medhenj ne Kosove qe po i ikin tatimit me vlere prej 2.1milione euro !!?

-Drejtori i ATK-së, Ilir Murtezaj në një intervistë dhënë për ‘Bota sot’ ka folur për karak.teristikat e këtij viti që e kanë shoqëruar ATK-në. Murtezaj thotë se ka qenë vit shumë i suk.sesshëm si në performancen e inkasimit të të hyrave ashtu edhe në efekti.vitetin e mbledhjes së borxheve dhe trajtimin e tyre, por edhe vazhdimin e ngritjes së shërbimeve digjitale për tatimpaguesit. Ai ka për.mendur po ashtu edhe personat që më së tepërmi i ikin tatimit në Kosovë, dhe aksioneve që janë ndër.marrë në këtë drejtim. Murtezaj tregon nëse ATK-ja ushtron veprimin e saj edhe në pjesën veriore të Kosovës.
Si e përmbylli ATK-ja vi.tin 2021?

Ilir Murtezaj: Administrata Tatimore e Kosovës ka pasur një vit jashtëzakonisht të suk.sesshëm, si në performancen e inkasimit të të hyrave ashtu edhe në efektivitetin e mbledhjes së borxheve dhe trajtimin e tyre, por edhe vazh.dimin e ngritjes së shërbimeve digjitale për tatimpaguesit. Veç tjerash këtë vit është punuar shumë në rritjen e llogaridhënies së punonjësve të in.stitucionit të ATK-së. Të gjitha këto janë akterë të rëndësishëm në ruajtjen e integritetit të ATK-së, por edhe në rritjen e besimit të qytetarëve/tatim.paguesve për punën që bënë ATK-ja. Për periudhën Janar-Nëntor 2021 ATK ka arritur që të inkasoj 552.7 milionë € tatime, në krahasim me periudhën e njëjtë të vi.tit të kaluar kemi rritje për 126.06 milionë € apo 29.5 %. Ndërsa, në krahasim me planin kemi rritje për 41.6 mili.onë € apo 8.2%.

Keni deklaruar se do të bëhet ndryshimi i ligjit për veri.fikimin e tatimpaguesve, ҫfarë nënkupton kjo?

Ilir Murtezaj: Në fakt hartimi i ligjeve dhe poli.tikave fiskale bëhen nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, ndërsa ATK është agjencion ekzekutiv, i cili vetëm imple.menton ligjet tatimore.

Kush janë ‘vjedhësit’ më të mëdhenj në Kosovë nga ta.timet?

Ilir Murtezaj: Shmangia tatimore ose evazioni tati.mor është dukuri e cila edhe në shtetet më të zhvi.lluara është prezente, por ne si institucion jemi duke vepruar me të gjitha kapacitetet që kemi në dispozicion që shmangësit e obligimeve tatimore t’i identifikojmë dhe t’i fusim në sistem të rregullt, sikurse pjesa tjetër e tatimpaguesve që kryejnë me kohë obligimet tatimore. Ne kemi të theme.luar Departamentin për Hetime Tatimore dhe Inteligjencë, e cila investigon çdo rast të dyshuar për shmangie tatimore, ku vetëm për peri.udhën raportuese Janar-Nëntor 2021 kemi zhvilluar 68 aktivitete për shmangie tatimore, si dhe janë kryer 3 bastisje, 10 aksione të zhvi.lluara në asistim të Policisë së Kosovës. Të gjitha këto kanë dhënë rezultate hetimore ku janë konstatuar 2.1 milionë euro shman.gie nga tatimi.

“Bota sot”: Flitet se shumë njerëz të estradës nuk paguajnë ta.timin varësisht nga fitimet e tyre, sa është e vërtetë kjo?

Ilir Murtezaj: Estrada kosovare paguan tatim sipas normave që për.caktohen me ligj për këtë aktivitet, ku ve.tëm në këtë periudhë Janar-Nëntor 2021 janë paguar 408,029 euro tatime dhe janë deklaruar 7.6 milionë euro qarkullim. Po ashtu, edhe tek kjo ka.tegori kemi pas inspektime dhe si rezultat janë lëshuar 89 gjoba. Mirëpo, duhet theksuar fakti se kjo ka.tegori e bizneseve nga viti 2020 deri më tani nuk është se kanë zhvilluar aktivitetin e tyre sikurse duhet, si shkak i masave
A ka raste që drejtësia merret me ata per.sona që i ikin tatimit?

Ilir Murtezaj: Ne si institucion kemi iniciuar disa rast kur pas të gjitha procedurave të ndje.kura kemi vërtetuar që persona të caktuar me ose pa dashje i janë shmangur tatimit, raste si këto janë në ndje.kje penale nga organet e drejtësisë.

“Bota sot”: Sa inspektorë ka ATK-ja në terriitorin e Kosovës dhe sa është i mjaf.tueshëm ky numër?

Ilir Murtezaj: Ju besoj e dini pasi që shpesh e kemi përmend që ATK-ja ka ne.vojë për së paku edhe 100 inspektor me të cilët do të arrinte të ketë mbulueshmëri të gjithë territorit të Republikës së Kosovës. Aktuali.sht kemi 312 inspektorë tatimor.

Sa i përket pjesës së veriut, a keni shtri.rje si ATK dhe a ka rezistim nga ana e tyre për t’i deklaruar ta.timet?

Ilir Murtezaj: ATK-ja e ka të shtrirë aktivitetin e saj edhe në pjesën veriore, mirëpo jo aq sa duhet dhe sa ka ne.vojë, pasi që marr parasysh situatën që është e krijuar në atë pjesë, ne shpesh aktivitetet tona duhet t’i zhvillojmë në asis.tim të Policisë së Kosovës. Sigurisht, edhe bizneset nga atje kryejnë obligimet tatimore, por e thashë që ka nevojë edhe më shumë që të bë.het për atë pjesë.

Leave a comment

Your email address will not be published.