Republika e Kosovës të quhet Republika e Dardanisë!VOTONI Po apo Jo?

I ftoj intelektualët, gaz.etarët, mediat, pol.itikanët, studentët, gjithë publikun si dhe Akademitë e Shkencave të Shqipërisë e të Kosovës që tashmë ta përdorin emërtesën Dardani për Kosovën ashtu si u kërkon institucioneve të Kosovës edhe Akademia Shqi.ptaro-Amerikane e Shkencave dhe e Arteve e Nju-Jorkut në Amerikë, që Kosovës t’i hiqet emërtesa me ori.gjinë prej ardh.acakëve sll.avë dhe t’i rikthehet emri Dardani.

Ky veprim të kryhet inst.itucionalisht, me vendimmarrje parlamentare apo me Referendum.

Duhet që trojeve ili.ro-dardano-shqiptare t’i kthehet emri i madh dhe i lavdishëm mijravjecar Dardani.

Ne do ta quajmë veten dhe trojet tona, atdheun tonë ashtu si duhet, ashtu si jemi dhe ashtu si kanë qenë paraardhësit tanë, si shqiptarë , si ilir e si dardanë dhe si Shqipëri, si Iliri e Dardani dhe jo ashtu si na i kanë ndryshuar emrat e vëndeve, maleve, lumejve, fshatrave e qyteteve ashtu si kanë dashur të tjerët, push.tuesit, kolo.nizatorët dhe bar.barët sl.lavë me qëllim që t’i asim.ilonin dhe zhdu.knin shqiptarët nga trojet e tyre iliro-dardane.

Leave a comment

Your email address will not be published.