Ndahen Ndihmë Nga 300 Euro Për Se Cilën Familja Që Ka 2 Ose Më Shumë Fëmijë

Ndahen ndihmë nga 300 Euro për se cilën familja që ka 2 ose më shumë fëmijë

Nd ahen nd ihmë nga 300 Euro për se cilën familja që ka 2 ose më shumë fëmijë. Ma dje më e la rtë se shuma ma ksimale që pr itej më parë eshte nje nd ihme per te gjithe dhe nje shpr ese per ve ndin. Angela Merkel thote se:“Ma dhësia e paketës do të arrijë në 130 mi liardë euro për vitet 2021/2022, 120 mi liardë prej të ci lave do të shp enzohen nga qe veria fe derale”

Leave a comment

Your email address will not be published.