Kush eshte gruaja e Albin Kurtit?!! Zbulohet gjithcka per te dhe jeten e saj. Mos e humbisni

Kush eshte gruaja e Albin Kurtit?!! Zbulohet gjithcka per te dhe jeten e saj. Mos e humbisni.Rita Auge stad Knudsen – eshte norve gjeze, me prof,e.sion nje Studiuese e Lartë në N,UPI (Instituti Norvegjez i Punëve Ndërkombëtare) dhe pjese e Grupit Kërkimor për Siguri dhe Mbrojtje, dhe ajo punon veça në,risht kundër-terr or,izmin dhe an.ti- radi,ka.lizimin

…Ajo esh,te drejto.reshe menax,huese e Konsor ciumit për Kërk,ime mbi Terr. ori,zmin dhe Kr,i min Ndërk,ombëtar, dhe e lid,hur me C-REX (Qendra për Kërkime mbi E,kstre m,izmin në Uni.versitetin e Oslos, në Norve.gji)…

Speciali.zimi kryesor i Ritwes është mbi terr.orizmin, ekstre.mizmin dhe vlerësimin e rrezikut të lidhur me radi.kali,zmin, koncep,tin e radi.kalizmit, kunder-te,r,r.ori,zmin në Mbretërinë e Bashkuar, si dhe historinë e vetw.vendosjes në politikën ndër.kombetare dhe ligjin ndër ko,mbëtar, pwrveç Ballkanit e sidomos të Kosovëws…

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *