Albin Kurti flet per here te pare mbi idene e shkembimit te territoreve. Ja çfare domethene kjo gje

“Shkëmbimi i territoreve nuk është as zgjidh,je. Do t’i bënte gjërat më k,eq. Unë dua zgjidhje demokratike, zgjidh,je paqësore dhe shkëmbimi i territoreve është rrugë që na çon në konfI,iktet e të 90-ve dhe që nuk do të mbetej kon fI,ikt veç në mes Kosovës dhe Serbisë, por do shpërndah,ej edhe në Ballkanin Perëndimor.

Unë s’e pëlqej këtë mënyrë të të bërit politikë ku preside,ntët apo kryeministrat mendojnë se janë mon,arkë të mesjetës dhe që territorin e shtetit e konsiderojnë si pronë private e shtetin si shtëpinë e tyre. Kështu që unë e kundërsh,toj këtë model që i bën gjërat më keq se që janë. Projekti për shkëmbime territoresh përfund,imisht ka dështuar, por ideja s’ka vdekur dhe është shumë e gjall,ë në Beograd, sepse të gjithë vendet fqinje të Beogradit si Bosnje e Hercegovina, Mali i Zi, Kosova dhe Maqedonia e Veriut që nuk janë të integ,ruara në BE, fatkeqësisht Beogradi i konsideron shtete të përkohshme dhe duke imitu,ar federatën ruse dëshiron t’i forcojë fak,torët e vet në shtete fqinje si parash,tete satelite në mënyrë që t’i bëjë fqinjët e vet jofun,ksionalë, por kjo s’ka gjasa të ndodhë me Republikën e Kosovës.

Pavarësia e Kosovës qëndron dhe ne do të forco,hemi si shtet me institucione funksionale, duke dalë nga krizat ekon,omike dhe duke shkuar drejt Perëndimit, një gjë që s’e vëmë kurrë në pikë,pyetje, si dhe ne aspirojmë të bashk,ohemi në NA TO dhe BE”.Kurti ka thënë se integrimi i serbëv,e të Kosovës do të ndodhë përmes ekonomisë derisa përm,endi Beogradin si pengesë për këtë qëllim meqë, sipas tij, po i për,dor ata për synimet e tij hegjemoniste.Po ashtu, Kurti sqaroi edhe ren,ditjen e prior,iteteve të tij ku në tri vendet e para nuk zuri dialogun me Serbinë. Ai tha se kjo rend,itje ishte kërkesë dhe nevojë e qyte,tarëve të Kosovës edhe pse marrë,dhëniet e Kosovës me Serbinë janë të rëndë,sishme.

Leave a comment

Your email address will not be published.